MCK na:
www.facebook.com/MCKBelchatow www.facebook.com/MCKBelchatow

Blog Strefy Kobiet:
www.strefakobietbelchatow.blogspot.com

NEWSLETTER


www.belchatow.pl

www.dictat.eu

www.regionkultury.pl

PGE Giganty Mocy

www.lodzkie.pl

www.lodzkie.eu

www.nck.pl

www.domkulturyplus.pl

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Sie Polskich Kin Cyfrowych

www.kinastudyjne.pl

www.kinads.pl

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Daj się skusić


Ludwik Danielak - Żołnierz Wyklęty


Język to nasze wspólne dobro

Regulamin Kina

 


www.kinastudyjne.pl

 


 

 

 

Informujemy, że w miesiącach lipiec i sierpień minimalna ilość chętnych dla jakiej odbywają się seanse w kinie to 3 osoby,

a ostatni zaplanowany w danym dniu seans odbywa się pod warunkiem zakupienia nań przez widzów co najmniej 5 biletów.

 

Poniżej zarządzenie, wprowadzające odpowiedni zapis do regulaminu.


 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2013

DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

w BEŁCHATOWIENasz znak: Data:


SK.0210.10.2013 28.06.2013rdotyczy: - wprowadzenia aneksu Nr 3 do Regulaminu Kina


§ 1


Niniejszym wprowadzony zostaje Aneks Nr 3 do Regulaminu Kina.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 Załącznik  do Zarządzenia Nr 10/2013
 z dnia 28.06.2013


ANEKS Nr 3

z dnia 28.06.2013r

do  Regulaminu Kina Kultura z dnia 05.01.2012r§ 1

Z dniem 01.07.2013r ulega zmianie zapis punktu 26 postanowień szczegółowych Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

26.   Minimalna ilość widzów dla jakiej odbywają się seanse w kinie KULTURA w sezonie letnim tj. lipiec, sierpień każdego roku  to 3 osoby.       Na ostatni,  zaplanowany w danym dniu seans minimalna ilość widzów to 5 osób.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


                                                                                      Załącznik Nr  1
                                                                                         

                                                                                   do Zarządzenia Dyrektora
                                                                                     

                                                                                  Nr 03/2012 z dnia 05.01.2012r

 

 

Regulamin Kina KULTURA

 

 

                                                             REGULAMIN


Regulamin określa zasady korzystania z Kina KULTURA w Miejskim Centrum Kultury

w BełchatowieJego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu

i bezpieczeństwa Widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu

zobowiązany jest każdy korzystającyz usług KINA KULTURA oraz przebywający

na terenie Miejskiego Centrum Kultury.

 

 

 

                                       POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Wstęp do Kina Kultura jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. 
 
  2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Miejskie Centrum 

       Kultury w Kinie Kultura zabrania się: 

        a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o                

            prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)  

             działania takie są nielegalne i będę 

            zgłaszane Policji. 
        b) Korzystania z telefonów komórkowych. 
        c) Spożywania alkoholu i palenia papierosów. 
        d) Głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu lub uczestnictwo w  

               imprezie. 

 

  3. Za rzeczy pozostawione w Kinie Kultura nie ponosimy odpowiedzialności. 
 
  4. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie w Kinie Kultura porządku 

        oraz  czystości. 

 

  5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane Policji.

 

 

 

 

                                   POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 
  1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać telefonicznie

       pod numerem telefonu 044 6327651, za pośrednictwem systemu internetowego

      EuroInternet Rezerwacja do 1 godziny przed seansem lub osobiście w Kasie 

       Kina  z wyprzedzeniem do godziny przed seansem. 

 

  2. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie

       lub osobiście w Kasie Kina podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło,

      pod  jakim rezerwacja została zrobiona

 


  3. Kasa Kina czynna jest na 30 min. przed pierwszym, zaplanowanym w danym

       dniu seansem. 

 

  4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 30 minut

       przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie

 

      automatycznie usunięta przez komputerowy system sprzedaży biletów. 
  5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu,

        zwrot możliwy jest najpóźniej na godzinę przed seansem. 

 

  6. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne

       (np. brak środków w kasie; w takim przypadku zwrot dokonany będzie

      w momencie kiedy kasa będzie posiadała środki pozwalające na dokonanie

        zwrotu.); 

 

  7. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego

       biletu  wstępu. 

 

  8. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. 
 
  9. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 10 osobowych i większych. 
 
10. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób

       pozostających pod opieka jednego opiekuna:

           a) Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10-tego 

                roku  życia – od 2-5 opiekunów. 

          b) Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 

                16-tego roku życia – od 1-3 opiekunów, 

          c) Grupy zorganizowane poza szkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun. 
 
11. Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom, emerytom i rencistom za

         okazaniem ważnej legitymacji oraz grupom 10 osób i większym (bilet zbiorowy). 

 

12. Posiadacze Karty Kibica GKS mają prawo do 10% zniżki od ceny biletu 

         normalnego oraz ulgowego po okazaniu Karty. 

 

13. Bilety należy zachować do końca trwania seansu. 
 
14. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych

        przypadkach:

          a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji

              repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej 

              wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów,

          b) W przypadku, gdy widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków

               odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim

               zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych.

          c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza 

              się  uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie chyba, że jest

              w towarzystwie opiekuna prawnego.

           d) Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Miejskiego Centrum Kultury. 

 

15. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu

       oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych

      w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety

      w następujących przypadkach:

            a) Widz chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy

                z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury.

            b) Widz chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub

                 w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury 

 

16. Na projekcje filmów w systemie analogowym, cyfrowym i 3D obowiązują  

        ceny  biletów zgodnie z repertuarem kina. 

 

17. Repertuar Kina Kultura dostępny jest na stronie internetowej www.mckbel.eu 

         oraz w gablocie kina. 

 

18. Miejskie Centrum Kultury, nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie

        widza w trakcie seansu w technologii 3D. 

 

19. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne

         z systemem Dolby Digital 3D. Okulary są dostępne w kasie kina MCK. 

 

20. Widz ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina

        niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej. 

 

21. Zabrania się dotykania palcami szkieł w wypożyczonych okularach, wycierania

       szkieł w odzież, rozciągania okularów, siadania na nich, gdyż może

       to doprowadzić do ich zniszczenia. 

 

22. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D widz

        ponosi za nie odpowiedzialność materialną w wysokości ceny zakupu

        nowych okularów. 

 

23. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji

       w systemie 3D. MCK nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru

        takiej projekcji. 

 

24. Miejskie Centrum Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli widz wykupi bilet

        na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to,

       iż widz zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu

       biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.

 

 

                                       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie

    do Miejskiego Centrum Kultury.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.01.2012r.

 ZARZĄDZENIE NR 09/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
w BEŁCHATOWIE

 

 

Nasz znak:                                        Data:
SK.0210.09.2012                         21.02.2012r


dotyczy: - wprowadzenia aneksu do Regulaminu Kina KULTURA,


                                                            § 1
Z dniem 21.02.2012 wprowadzony zostaje w Miejskim Centrum Kultury Aneks Nr 1
do Regulaminu Kina Kultura.


                                                           § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Podpisała: 
                                                                            Dyrektor Ewa Młynarczyk

 

 


 
ANEKS Nr 1

z dnia 21.02. 2012r

do  Regulaminu Kina Kultura

Do regulaminu kina Kultura  z dnia 05.01.2012r zostaje dopisany do postanowień szczegółowych Regulaminu, kolejny 25 punkt, w brzmieniu:

25. Posiadacze  ,, Bełchatowskiej Karty  Rodzina 3+” mają prawo do 30% zniżki od ceny biletu normalnego oraz ulgowego po okazaniu Karty.


    

                                                                                                     Podpisała:
                                                                                         Dyrektor Ewa Młynarczyk
________________________________________________________________________________________________________________
 
 

ZARZĄDZENIE NR 21/2012

DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

w BEŁCHATOWIE

 

 

Nasz znak:                                        Data:

SK.0210.21.2012                         11.07.2012r

dotyczy: - wprowadzenia aneksu do Regulaminu Kina KULTURA,

 

§ 1

Z dniem 11.07.2012 wprowadzony zostaje w Miejskim Centrum Kultury Aneks Nr 2 do Regulaminu Kina Kultura.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Podpisała:  
DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Ewa Młynarczyk
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 
 

 

 ANEKS Nr 2

 

z dnia 11.07.2012r

 

do  Regulaminu Kina Kultura

 

 

Do regulaminu kina Kultura z dnia 05.01.2012r zostaje dopisany do postanowień szczegółowych Regulaminu, kolejny 25 punkt, w brzmieniu:

 

26. Minimalna ilość chętnych  dla jakiej odbywają się seanse w kinie to 3 osoby. Na ostatni,  zaplanowany w danym dniu seans minimalna ilość chętnych to 5 osób.

Treść Aneksu ustala się na okres od 11.07.2012r. do 31.08.2012r.

 

   

                                                                                                     Podpisała: 

DYREKTOR 

Miejskiego Centrum Kultury

Ewa Młynarczyk

 

 


Regulamin do pobrania w PDF: