MCK na:
www.facebook.com/MCKBelchatow www.facebook.com/MCKBelchatow

Blog Strefy Kobiet:
www.strefakobietbelchatow.blogspot.com

NEWSLETTER


www.belchatow.pl

www.dictat.eu

www.regionkultury.pl

PGE Giganty Mocy

www.lodzkie.pl

www.lodzkie.eu

www.nck.pl

www.domkulturyplus.pl

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Sie Polskich Kin Cyfrowych

www.kinastudyjne.pl

www.kinads.pl

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Daj się skusić


Ludwik Danielak - Żołnierz Wyklęty


Język to nasze wspólne dobro

Regulamin


 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MCK
Nr 26/2012 z dnia 29.08.2012r


REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie

 

 

 

 

                                                            I. PRZEPISY OGÓLNE

§1.
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Centrum Kultury został utworzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury nr 26/2012 z dnia 29.08.2012r
jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego rozwoju intelektualnego.
Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa, nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Centrum Kultury i stanowi jednostkę działającą w strukturze MCK.
                                                          
                                                                        §2.
 
Siedzibą UTW jest Miejskie Centrum Kultury zwany dalej MCK w Bełchatowie ul. Plac Narutowicza 1 A 97-400 Bełchatów.
 
 
§3.
       
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako sekcja przy MCK.
2. UTW posługuje się pieczątką o treści: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Centrum Kultury, ul. Pl. Narutowicza 1A
tel. 44 635 00 48 NIP 769-202-45-80.
                     
                    §4.
 
Kształcenie prowadzone jest w szeroko rozumianym zakresie kształcenia kulturalnego człowieka:
- turystyka i rekreacja,
- aktywność ruchowa i rehabilitacyjna,
- nauki społeczne,       
- wiedza o kulturze i sztuce.
                                                         


§5.
 
Podstawowe formy działalności UTW w Miejskim Centrum Kultury
- wykłady otwarte dla słuchaczy UTW,
- konferencje i seminaria,
- zajęcia fakultatywne w ramach sekcji tematycznych (wykłady, konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia ruchowe itp.),
- szkolenia integracyjne, wycieczki,
II. CELE I ZADANIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
W BEŁCHATOWIE

 
§6.
 
1.Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna      i fizyczna osób starszych.
2. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie.
3. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.
5.Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska. 6.Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.III. WARUNKI PRZYJĘCIA
 
 
§ 7.

1. Słuchaczem UTW w MCK może zostać każda osoba, która jest na emeryturze lub na rencie, bez względu na wiek i poziom wykształcenia oraz osoba w wieku 55+ nie pracująca zawodowo, jeśli:     
- zadeklaruje zdobywanie wiedzy w UTW i podpisze deklarację uczestnictwa w zajęciach UTW oraz pisemnie zaakceptuje niniejszy Regulamin.  
- dokona wpłaty wpisowego i opłaty podstawowej obejmującej seminaria fakultatywne (sekcje) i wykłady ogólne (niektóre sekcje tematyczne są dodatkowo odpłatne).
2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym okresie Słuchacz może złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku akademickim.    III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
                                                                
          § 8.
 
1.Organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku  jest Miejskie Centrum Kultury w            Bełchatowie.
2. Uniwersytetem kieruje Dyrektor MCK w Bełchatowie.
3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator do spraw UTW w Miejskim Centrum Kultury powołany przez dyrektora.
4. Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów.
5. Organem doradczym Dyrektora MCK jest Rada Słuchaczy
IV. REPREZENTACJA SŁUCHACZY


§ 9.
 
1. Słuchacze powołują ze swego grona Radę Słuchaczy na okres 1-letniej kadencji. Wybory odbywają się na ogólnym spotkaniu słuchaczy.
2.  W skład Rady Słuchaczy wchodzą:     
- przewodniczący,      
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz,     
- skarbnik,      
- dwóch członków.
3. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.
4. Rada Słuchaczy jest  reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy.
5. Rada Słuchaczy ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tematyki seminariów, wykładów i zajęć dodatkowych oraz w sprawach organizacji UTW , może inicjować zorganizowanie nowych sekcji, kursów, grup zajęć czy imprez.
6. Rada Słuchaczy zobowiązana jest do: 
- czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady,          
- współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania,    
- zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro słuchaczy i osób współpracujących z UTW w MCK.
-organizacji imprez okolicznościowych oraz propagujących UTW
- ustalenie tematyki seminariów, wykładów, konferencji oraz pozyskiwanie
wykładowców z Uczelni Wyższej i innych osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki.


                                                               § 10.

Każda sekcja czy grupa zajęciowa wybiera starostę, który koordynuje sprawy organizacyjne związane z daną sekcją tematyczną.(współpracuje z osobą prowadzącą zajęcia, z Radą Słuchaczy oraz Koordynatorem UTW ).
                                                            
 
  § 11.
 

Z ważnych powodów Rada Słuchaczy możewystąpić z wnioskiem do Koordynatora UTW o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy.

 

 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 

§ 12.
 
1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza UTW  określa niniejszy regulamin.
2. W szczególności słuchacze UTW  maja prawo do:      
- poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności UTW,
- zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych, turystycznych oraz korzystania w tym celu w ramach zajęć programowych z pomieszczeń Miejskiego Centrum Kultury,
- udziału w pracach Rady Słuchaczy,  
- wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, 
- posiadania legitymacji słuchacza.
 

§ 13.

Prawa słuchacza wygasają w przypadku:        
- rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach,          
- z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.
 
 
§ 14.

Słuchacze UTW w MCK  mają obowiązek:      
- uczestniczenia w zajęciach umieszczonych w planie zajęć,     
- zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć teoretycznych oraz poprzez udział w sekcjach zainteresowań i w zajęciach fakultatywnych,    
- postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego,  
- poszanowania i dbałości o mienie MCK i instytucji
współpracujących,
- terminowego wpłacania opłat za semestr akademicki - do 10 września wpłata  za cały rok akademicki, oraz na bieżąco za zajęcia dodatkowo płatne.
                                             VI. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 
§ 15.

1. Rok akademicki trwa od października do maja danego roku szkolnego:   
a) rok akademicki jest podzielony na dwa semestry,   
b) w ciągu roku akademickiego, niezależnie od wakacji letnich, przewidziane są dwie przerwy w zajęciach dydaktycznych, trwające łącznie nie dłużej niż trzy tygodnie, które z reguły łączone są ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.     
c) organizację roku akademickiego określa Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w MCK,
d) warunkiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych jest powstanie grupy liczącej minimum 10.          
e) szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem semestru.
                                                     
 
   § 16.

1.Każdy słuchacz uczestniczy w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie sekcji.
2.Za zajęcia dodatkowe słuchacz uiszcza opłatę u instruktora prowadzącego lub u koordynatora.  
3.Za zajęcia dodatkowe słuchacze UTW płacą z góry  na początku każdego miesiąca.
4.Nie uwzględnia się odliczeń finansowych  za nieobecność na zajęciach ( tylko w uzasadnionych przypadkach).
 
§ 17.
 
1. Każdy słuchacz UTW  zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji słuchacza UTW.   
2. Legitymacja upoważnia do:     
- uczestniczenia w wykładach, zajęciach i seminariach   
- korzystania z ulg przy wyjściach grupowych (teatr, koncert itp.).                                        VIII. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

§ 18.
 
Utrata praw słuchacza UTW w Miejskim Centrum Kultury  następuje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z UTW w Bełchatowie złożonego pisemnie,
b) skreślenia z listy słuchacza przez Koordynatora UTW z powodu nie wniesienia opłat w określonych terminach lub nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania albo zachowania godzącego w dobre imię Uniwersytetu (na wniosek Rady Słuchaczy UTW w Bełchatowie),
c) słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Koordynatora UTW  do Rady Słuchaczy UTW  lub do  Dyrektora MCK.IX. FINANSE, BAZA LOKALOWA,OBSŁUGA

 
§ 19.
 
1. Miejskie Centrum Kultury zapewnia Uniwersytetowi  Trzeciego Wieku:
ˇ pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
ˇ pracę koordynatora,
ˇ obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
ˇ obsługę finansowo-księgową.
2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bełchatowie  pochodzą z:
ˇ opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego,
ˇ opłat za zajęcia fakultatywne (warsztatowe, lektoraty),
ˇ środków własnych Miejskiego Centrum Kultury.
ˇ darowizn i dotacji
3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalona przez organ prowadzący.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawuje księgowość Miejskiego Centrum Kultury.X. PRZEPISY KOŃCOWE

 
§ 20.
 
1. UTW w MCK posługując się pieczątką (patrz § 1 pkt 6 Regulaminu), ma prawo do wydawania zaświadczeń i legitymacji słuchacza.
2. Słuchaczom UTW  nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
§ 21.
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2012r

 

 

 

Regulamin i zarządzenie do pobrania poniżej: